In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 

حرکت در ورزش تنيس

1 – مقدمه

2 – چرخه حرکت در تنيس

3 – چگونگی تسلط بر زمين و حرکت در نقاط مختلف زمين
 ( تکنيکهای حرکتی برای ضربات مختلف )

4 – تمرين حرکت
 

1 – مقدمه :

الف – تعريف و اهميت حرکت
تنيس يک بازی حرکتی ا ست و بايد به همين صورت مورد آموزش قرار گيرد . اتفاقات بازی تنيس غير قابل پيش بينی است . هر ضربه می تواند سرعت ، اسپين و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازيکن در زمين ، ميزان موقعيت او در بازی را تعين می نمايد . اجرای صحيح بازی تنيس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سريع به طرفين و جهت های مختلف بستگی دارد .
زمانيکه بازيکن منتظر دريافت ضربه حريف است يا بطرف توپ می رود و يا آماده ضربه زدن می باشد ، بر خورداری از تعادل يکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ورزش تنيس با دويدن همراه می باشد زيرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد . اصول اوليه حرکت در تنيس در شکل زير نمايش داده شده است .


عوامل زير بر حرکت در تنيس اثر می گذارد :
- تشخيص : بازيکن با چه سرعت وصحتی توپ را در هنگام بر خورد با راکت حريف ، تشخيص و جهت و سرعت آن را می بيند.
- تصميم گيری : سرعت بر آورد اطلاعات و عملکرد بازيکن .
- سرعت عکس ا لعمل : سرعت حرکت علائم عصبی از مغز به عضلات .
- جاگيری برای توپ : توانائی بازيکن در جاگيری مناسب هنگام رسيدن به توپ جهت ايجاد تعادل در هنگام ضربه .

ب – چابکی / سرعت و شتاب
چابکی وسرعت عبارتند از توانائی بازيکن در حرکت نرم وسريع در زمين به منظور جا گيری برای ضربه .
چابکی باعث می شود که بازيکن موقعيت صحيح و استواری ، جهت ضربه زدن به توپ را فراهم آورد .سرعت در رسيدن به توپ اهميت دارد ولی تا حدی قابل تقويت است زيرا اساسا يک امر ذاتی است .در تنيس حرفه ای (10 ) ده بار رفت وبر گشت توپ گاهی 15 ثانيه بطول می انجامد در حاليکه هر ضربه مستلزم حدود 4 تغير جهت است . بيشترين مسافتها يی که در زمين طی می شود بين 5/2 تا 6 متر است . اين بدين معنی است که سرعت حرکت اوليه ( شروع )وسرعت دويدن برای بازيکن تنيس حائز اهميت فراوانی هستند .
شتاب عبارت است از توانائی بازيکن در شروع يک حرکت سرعتی .

ج – سرعت انفجاری و بازيابی
سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسيدن به يک توپ دور يا نزديک لازم می باشد . سرعت بازيابی يعنی توانايي توقف ، بازيابی تعادل و بازيابی حالت آماده باش در زمين و آمادگی برای حرکت دوباره .
در ورزش تنيس قسمت تحتانی بدن بيشتر فعال است و برخورداری از پاهای قوی جهت انجام تکنيک های حرکت پا ( مهارتهای انفجاری و بازيابی ) ضروری است .

د – تعادل
تعادل که به معنی توانايي رسيدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسيم می گردد : تعادل ساکن ( توانايي ايستادن در يک حالت ثابت ) و تعادل پويا ( توانايي حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنيس تعادل پويا اهميت بيشتری دارد . بازيکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنيک صحيح به تلاش کمتری نياز دارد .
چگونه می توان تعادل را ارزيابی نمود ؟
با در نظر گرفتن حا لت پاشنه پای عقب ( در حا لت ساکن ) و حا لت سر و شانه های بازيکن ( سر هميشه روی شانه بطور ثابت قرار دارد ) . يک امتحان خوب جهت ارزيابی تعادل بازيکن اين است که ببينيم آيا بازيکن بعد از ضربه می تواند به سمت جلو حرکت نمايد ( به عبارت ديگر اينکه آيا شانه و پنجه های پای بازيکن در حا لت تعادل قرار دارند يا نه ) .

ر – زمان پاسخ
زمان پاسخ يعنی توانايي پاسخ عملی به يک محرک ( مثل توپي که به سرعت نزديک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سريع ، خصوصاً هنگام پاسخ سرويس يا در جلوی تور ، بسيار حائز اهميت می باشد . اگر چه تفاوتهای ذاتی افراد بر زمان پاسخ تاثير می گذارد ولی با تمرين می توان آنرا بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشيد . عواملی که بر زمان پاسخ تاثير می گذارند عبارتند از :
- تشخيص آنچه ديده شده است .
- انتخاب نوع پاسخ
- سازماندهی پيامهايي که بايد به عضلات فرستاده شوند .
بازيکنان بايد سعی کنند زمان پاسخ خود را با تمرين روی خط مسير توپ ، خصوصيات حريف ( حرکات ، گريپ و غيره ) و نقاط ضعف و قوت حريف در مسابقه ، کاهش دهند .
 

2- چرخه حرکت در تنيس

چرخه حرکت در تنيس در شکل زير خلاصه گرديده است :

1 – قرار گرفتن در زمين
- وضعيت آماده باش
- حا لت آماده باش حرکتی
- حرکت آماده باش ثابت
- ميزان خم شدن

2- حرکت به طرف توپ
- غلبه بر نيروی وزن
- Split step در جا زدن
- چرخش يکپارچه : اولين قدم انفجاری
- جهت حرکت
- مسافت حرکت
- بدن ، ذهن ، راکت

4- بازيابی
- تعادل و آخرين قدم انفجاری
- تکنيکهای بازيابی
- زمان بازيابی
- مکان بازيابی

 

3- جاگيری نسبت به توپ و ضربه
- جاگيری برای توپ
- مرحله زدن توپ
- قدمهای تنظيم کننده و تعادل

 


1- قرار گرفتن در زمين

الف ) حا لت آماده باش
برخورداری از تعادل خوب بسيار حائز اهميت است . بازيکن زمانيکه منتظر دريافت توپ است ، بايد پاهای خود را در حا لت حرکت نگه دارد و بدين ترتيب فقط با حفظ وازنه ميتواند جهت پاسخ به ضربه حريف ، ناگهان به هر طرف حرکت نمايد .
حرکت در تنيس از زمين شروع می شود و بطرف بالا و به تمام قسمتهای مختلف بدن منتشر می شود . اين بدين معنی است که بازيکنان جهت هماهنگي صحيح در تمام مراحل بايد شروع خوبی داشته باشند .
دو نوع حا لت آماده باش در تنيس وجود دارد : حرکتی و ثابت
 

ب) حا لت آماده باش حرکتی
حا لت آماده باش حرکتی از ويژگيهای زير برخوردار است :
- مرکز ثقل درون مرکز تکيه گاه است
- داشتن تحرک به منظور حرکت ناگهانی به سمت توپ ( پرش در جا و split step در زمان ضربه )
- سر مستقيم و در مسير شانه هاست
- چانه بالا
- بازو ها نزديک به بدن جهت حرکت و عکس ا لعمل سريعتر ( مثلاً در پاسخ سرويس )
- تنه از کمر کمی به سمت جلو خم می باشد
- زانو ها کمی خم می باشند
- پاها تقريباً به اندازه عرض شانه ها باز است
- وزن بدن روی پنجه هاست
- مرکز ثقل جلو و کمی پايين تر از حالت طبيعی نگاه داشته می شود .

ج) حا لت آماده باش ثابت
حا لت آماده باش ثابت از ويژگيهای زير برخوردار است :
- اين حالت مطابق خصوصيات فردی بازيکن است
- بازيکن زمانيکه منتظر ضربه حريف است ، بدن خود را شل نگه می دارد
- نيازی به خم کردن زانو نيست

د ) درجه خم شدن زانو
- زياد به جلو خم نشويد ، زيرا اگر چه در آن حا لت می توانيد سريعاً به جلو حرکت کنيد ولی حرکت شما به اطراف و عقب مشکلتر می شود .
 

 

2- حرکت به سمت توپ

برای بهتر شدن حرکت بدن ، بازيکن بايد حرکت خود را از مرکز ثقل بدن شروع کند نه از سر يا شانه ها ، حرکت از بالا تنه شروع می شود . بازيکن بايد سعی کند به تعادلی پويا دست يابد . روند اين کار بصورت زير می باشد :

الف ) غلبه بر نيروی وزن بدن
- در زمان ضربه يا درست قبل از ضربه حريف ، بازيکن بايد زانوها را سريعاً خم و بلافاصله صاف نمايد . اين کار باعث می شود که بازيکن وزن خود را برای يک لحظه کاهش دهد .
- مرکز ثقل بدن به دليل خم شدن زانوها به پايين منتقل می گردد ، سپس بازيکن حرکت را آغاز می کند .
- اين کار نيروی خلاف جاذبه را افزايش می دهد و باعث سهولت حرکت انفجاری به سمت توپ می شود .

ب ) پرش به جلو SPLIT STEP
- هنگاميکه حريف در حال ضربه زدن به توپ می باشد با يک پرش به جلو حرکت کنيد .
- اين کار شانه ها را صاف می کند ، مرکز ثقل بدن را پايين آورده و باعث می شود بازيکن سريعاً به ضربه حريف واکنش نشان می دهد .

ج ) چرخش : اولين قدم انفجاری
- چرخش بدن می تواند هنگام خاتمه پرش به جلو ( split step ) ، آغاز گردد .
- بطرف توپ حرکت کنيد
- اولين قدم بايد به جلو و بطور مورب بطرف توپ باشد .
- اين کار همچنين باعث ايجاد کمی بی ثباتی در حرکت به جلو می شود و افزايش سرعت و حرکت به طرفين می شود .
- اين حرکت باعث چرخش ران وشانه ها می شود و عمل تاب عقب را انجام می دهد .
- حرکت را با سر وشانه آغاز نکنيد وبا پا نيز به عقب قدم نگذاريد .
- به ياد داشته باشيد که سرعت بازيکن فقط به سرعت اولين قدم او بستگی دارد .

د- جهت حرکت :قدم و دو
بعد از چرخش ، بازيکن بايد با يک قدم متقاطع مقدمات حرکت افقی خود را فراهم آورد وسپس شروع به دويدن نمايد .
هنگام دويدن صاف با شيد ( کمی به جلو متمايل باشيد ) و هنگاميکه به توپ نزديک شديد خود را پائين بکشيد .
بر داشتن گامهای بلند تا زمانيکه بازيکن به توپ نزديک گردد مفيد است . هرچه بازيکن به توپ نزديکتر می شود گا مها يش بايد کوتاه تر شوند .
انواع قدمها عبارتند از : قدم درجا ، قدم به پهلو ، قدم متقاطع ، قدمهای تنظيم کننده ودو کوتاه وبلند .

انواع حرکت عبارتند از : افقی ، جلو و عقب

حرکت افقی

حرکت به جلو

حرکت به عقب

- با چرخش شروع می شود.
-
برای شروع دويدن به سمت توپ 2 قدم متقاطع بر داريد.
-
اگر توپ زياد دور نيست قدم به پهلو و متقاطع ( کشيدن پا روی زمين) را با هم ترکيب کنيد.

- هميشه راکت را جلو نگه داريد .
- قدم اول را بصورت انفجاری بر داريد "اين حالت انفجاری را احساس کنند" واز لغت کليدی برو! برای اينکار استفاده کنيد .
- وقتی به جلو حرکت می کنيد بهتر است حرکت بصورت مورب باشد .

- حرکت پاها سريع ودستها نرم باشد .
- سعی کنيد وزن بدن را به منظور حفظ تاثير نيروی خطی و زاويه ای در حين ضربه ، جلو نگه داريد.

بديهی است که هيچگاه نبايد بگذاريد توپ دو بار به زمين بخورد !

ر- فاصله حرکت :حرکت به سمت يک توپ دور يا نزديک

حرکت به سمت يک توپ نزديک

حرکت به سمت يک توپ دور

- بازيکن بايد فقط پای خود راسريعا در پهلو روی زمين بکشيد.
- اين تدبير ، سريعترين راه حرکت از پهلو به يک مسير کوتاه است و هميشه بازيکن را در حالت آماده باش نگه می دارد .
- هنگام حرکت بسوی توپ های نزديک از قدمهای کوچک استفاده کنيد .

- بر داشتن اولين قدم انفجاری ، بازيکن بايد از دويدن کوتاه و سريع استفاده کند.
-
با قدمهای پر قدرت حرکت خود را برای رسيدن به توپ آغاز کنيد.
- برای سريعتر دويدن ، دستها نيز بايد با پاها هماهنگ گردند و به همان شدت به جلو وعقب حرکت کنند .دويدن با راکت را بايد دانست .
- بازيکن ممکن است مجبور شود برای اينکه قبل از دو بار خوردن توپ به زمين به آن برسد ، در حال دويدن به توپ ضربه بزند .
- در صورت امکان بصورت مورب حرکت کنيد .

ز- رابطه بدن وراکت ، وحرکت وذهن

بدن و راکت

حرکت و ذهن

- از راکت جهت کسب تعادل و سرعت استفاده کنيد .
- از دستها بدرستی استفاده کنيد وآنها را با حرکت تنه وپاها هماهنگ سازيد .
- هنگاميکه توپ هنوز به زمين نخورده برای ضربه زدن آماده شويد.

- از جهت توپ مطمئن شويد و سپس بطرف آن حرکت کنيد .
- حرکت پای تهاجمی داشته باشيد ، جلو برويد ، بطور مايل حرکت کنيد .
- بازيکن بايد ابتدا حواس خود را جهت رسيدن به توپ متمرکز کنيد وسپس به زدن ضربه .
- هيچگاه مرددنباشيد واگر از خودتان بپرسيد " آيا می توانم "موفق نخواهيد شد .

 

3- جاگيری برای توپ و مرحله زدن ضربه

الف - جاگيری برای توپ
برای بر قراری تعادل از قدمها ی تنظيم کننده کوچک استفاده کنيد .
در ضربات زمينی هرچه به توپ نزديکتر باشيد به قدمهای کوچکتری برای تنظيم جا نياز داريد .
وزن بدن بايد روی پای عقب باشد تا هنگام ضربه به جلو منتقل گردد.
سعی کنيد پای عقب را در امتداد مسير توپ قرار دهيد ، سپس بطرف توپ حرکت کنيد .
"احساس "کنيد که وقت کافی برای انجام ضربه داريد .
بازيکن بايد هنگام حرکت بطرف توپ ، بدن و راکت را تحت کنترل نگه دارد ( تعادل پويا ).
برای زدن توپهای کوتاه از کمر خم نشويد زيرا اين کار ممکن است باعث کاهش تعادل گردد.
سعی کنيد در يک قدم مانده به آخر به موقعيت مناسب دست يابيد.
 

ب- مرحله زدن ضربه
انواع مختلف حالت پا در اين مرحله عبارتند از :
حالت نيمه باز که در صورت امکان بهتر است ، حالت باز که خوب است وحالت بسته که خيلی بد است .
هرچه نقطه ضربه بالاتر باشد ، پاها با يد به هم نزديکتر باشند .

ضربه در حالت نيمه باز

ضربه در حالت باز

- برای کسانی که بک هند يک دست دارند توصيه می شود .
- اين روش به بهبود رقص پا وکنترلی تر شدن ضربه کمک می کند

- وقت بيشتری در اختيار ما قرار می دهد .
- بازيکن بايد کمی به توپ نزديکتر شود و برای تاب عقب راکت سريعتر حرکت کند .
- اين روش برای فورهند يک دست و بک هند دو دست خوب است .

ج- قدمهای تنظيم کننده / تعادل
در صورت امکان با پای مخالف بطرف توپ قدم برداريد تا وزن بدن را جلو نگه داريد
سعی کنيد بطور مورب بطرف توپ قدم بر داريد نه از پهلو .
اگر بازيکن با پای موافق به سمت توپ قدم بر دارد نمی تواند جای خود را تنظيم نمايد .
ضربه ( بعد از پرش )در هوا بد نيست ولی بايدباتعادلی پويا در حين ضربه همراه باشد .
جهت بر خورداری ازتکيه گاه ثابت ومحکم ، پاها بايد تقريبا به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند .
گاهی برقراری تکيه گاه ثابت امکان پذير نيست مخصوصا زمانيکه باريکن برای رسيدن به توپ پای خود راروی زمين می کشد . راه حل اين مشکل ، کنترل مرکز ثقل بدن است .
حفظ مرکز ثقل ومرکز تکيه گاه بدن در طک راستا باعث ايجاد تعادل می شود ومرکز ثقل را پائين می آورد وثبات بازيکن را افزايش واز سرعت اومی کاهد .
در ضربات زمينی سعی کنيد بدن را پائيم نگه داريد . اين کار باعث میشود که ضربات خشک وبی اثر گرديده وتوازن .سرعت آنها نيز از بين برود .
بازيکن بايد بوسيله خم کردن زانو ها خود را پائين بياورد ودر زمان مناسب با پاهايشخود را بالا بکشد .اين کار باعث ايجاد حرکت عمودی می شود که انرژی را از پا به ران ،باسن ،کمر وشانه منتقل می سازد .(زنجيره حرکت ).
 

4- بازيابی

الف- تعادل وآخرين قدم انفجاری
تعادل بدن را بر قرار کنيد : "سر روی شانه در مرکز قرار گيرد "
برداشتن اخرين قدم انفجاری : پای عقب در طول تاب جلو (forward swing ) به جلو آمده ودر کنار بدن قرار می گيرد . جهت بر گشت به حالت اوليه با همين پا حرکت را شروع نمائيد ، توجه داشته باشيد که بر داشتن اين قدم جهت باز يابی در همه ضربه ها ضروری نيست .
خط مسير توپ را دنبال کنيد وبا استفاده از اين اطلاعات ، زاويه احتمالی ضربه حريف را حدس بزنيد .

ب- تکنيکهای باز يابی :
حرکت به پهلو : قدمهای به پهلو ومتقاطع را با هم ترکيب نمائيد .
با استفاده از تکنيک متقاطع ، بازيکن با بر داشتن 2/1 تعداد قدمهای معمول ، دو برابر مسافت را طی می کند ودر عين حال می تواند مفاصل ران خود را موازی با تور نگه دارد . قدمهای به پهلو محدود تر هستند ، زيرا يک پا فقط می تواند روی زمين کشيده شود . با گام شکسته ( SPLIT STEP ) باز يابی خود را خاتمه دهيد .

ج- زمان باز يابی
ابتدا توپ را زده وسپس به عمل بازيابی بپردازيد . زودتر اين کار را انجام ندهيد زيرا باعث بهم خوردن نقطه تماس در ضربه می گردد. سعی کنيد قبل از ضربه حريف بازيابی نمائيد
هميشه عمل باز يابی را انجام دهيد وبعد از ضربه منتظر بمانيد ، ببينيد چه پيش می آيد .

د- موقعيت باز يابی
موقعيت باز يابی شما در زمين به جا يی که ضربه می زنيد ، موقعيت حريف وجاها يی که حرطف شما ممکن است ضربه بعدی را در آنها فرود آورد ، بستگی دارد .

 

3- چگونگی تسلط بر زمين و حرکت در نقاط مختلف آن ( تکنيکهای حرکت در ضربه های مختلف )

اگر بازيکنان بدانند که چگونه بطور موثر در زمين حرکت کنند ، می توانند بهتر بر زمين تسلط يابند وبه توپهای بيشتری برسند . اصول اوليه تسلط بر زمين عبارتند از :


پيش بينی
استفاده از زوايای هندسی زمين
حرکت پای خوب
قرار گرفتن روی پنجه ها
پريدن روی پنجه پاها در زمان ضربه حريف
پائين آوردن مرکزثقل بدن بوسيله خم کردن زانو ها

استفاده از الگوهای حرکت در آموزش چگونگی تسلط بر زمين و تکنيکهای حرکتی در ضربه ها ی مختلف وترکيب آنها ، حائز اهميت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبيل سرويس وفورهند قوی ، سرويس و والی به موازات خط وبريدن توپ بصورت ضربدری وغيره .

 

الف - عقب زمين
1- قانون کلی ضربات زمينی و پاسخ به توپ بهتر است خودتان به سمت توپ حرکت کنيد ، و منتظر رسيدن توپ نباشيد .
حرکت به جلو جهت زدن توپ در يک زاويه و بدست آوردن نيروی حرکتی به سمت جلو ، بسيار موثر است .
سعی کنيد در داخل محدوده زمين يا حداقل نزديک به خط انتها ی زمين قرار بگيريد ( 1متر عقبتر)
وقتی مسافت زيادی با يک پا روی زمين کشيده می شويد ، بهتر است حرکت بعدی را با پای ديگر شروع کنيد ، يک قدم متقاطع بر داريد وسپس به سمت حريف بر گرديد وبه اين سو وآن سو حرکت کنيد .
هنگاميکه به عقب می رويد ، سريع حرکت کنيد وسپس سعی کنيد تعادل خود را حفظ کرده بطوريکه بتوانيد در حال انتقال وزن به جلو به توپ ضربه بزنيد .
هنگام بازيابی ، سعی کنيد نزديک خط انتهايی قرار بگيريد .
2- پاسخ سرويس : هنگاميکه منتظر دريافت سرويس هستيد ، جهت حفظ آما دگی برای ضربه بايد در حال حرکت باشيد.
شما می توانيد برای حمله به سمت توپ ، نزديک خط انتهايی بايستيد يا جهت بر خورداری از زمان و گامهای بيشتر برای زدن ضربه کمی عقبتر با يستيد . جهت پاسخ به سرويس دوم نيز همين روش را به کار ببريد .
اگر سرويس خيلی سريع باشد ، بهتر است با پايیکه به توپ نزديکتر است يک قدم بر داشته وبچرخيد .
اگر سرويس آرامتر باشد ،می توانيد با استفاده از قدمهای تنظيم کننده طوری جا گيری نمائيد که بجای بک هند با فورهند به سرويس پاسخ دهيد .
اگر زمان کافی داشتيد ، با پايی که به توپ نزديکتر است به سمت جلو حرکت کنيد .
اگر سرويس حريف به سمت شما می آيد ، در صورت امکان يک قدم به عقب بگذاريد تا بتوانيد ازپهلو به توپ ضربه بزنيد .
3- سرويس :تغيرا ت مربوط به جهت وفا صله پا ها نسبت به حا لت پای کلاسيک به روش فردی بازيکن ، سايز بازيکن ، سينگل يا دوبل بودن بازی ونوع ضربه بستگی دارد .
تکنيکهای بالا وعقب بردن پا قبل از ضربه نيز تا حدود زيادی به خصوصيات فردی بازيکن بستگی دارد .
خوب زدن ضربه سرويس در هوا زمانی ميسر است که شما از حرکت زنجيره ای خوبی بر خوردار باشيد وبه هماهنگی لازم در حرکات بدن دست يافته با شيد.
حرکت پای سرويس را در درون زمين خاتمه دهيد تا بهتر بتوانيد به جلو حمله کنيد .
اگر قصد حمله نداريد ، بعد از خاتمه سرويس يک قدم ديگر بر داريد ( برای توقف ) وسپس بطرف عقب به پشت خط انتهايی حرکت کنيد .

 

ب- ميانه زمين
مشکلات مهم حرکتی به شرح زير می باشد :
خم شدن وکشيده شدن زانوی خود را با ارتفاع توپ هماهنگ سازيد ( مثلا برای هاف والی ووالی کوتاه زانو ها خيلی خم وبرای درايووالی و يا والی بلند زانو ها خيلی کشيده می شوند .)
وقتی در منطقه بين خط سرويس وخط انتهيی زمين هستيد بايد سريع بدويد .
هر زمان که امکان داشت به سمت جلو بدويد وحرکت پای حمله ای داشته باشيد .
جهت ايجاد قدرت بيشتر در ضربه های حمله ای فورهند،با پای عقب به سمت توپ حرکت کنيد .
فقط در موقعيتهای اضطراری در هنگام دويدن ضربه بزنيد .
هنگام بازی به روش سرو ووالی سعی کنيد حرکت گام شکسته (split step )را اجرا کنيد .
هنگام زدن والی يا هاف والی در حال دويدن ، با پا يی که به توپ نزديکتر است به پهلو قدم بگذاريد يا در حالت ( OPEN STANCE ) توپ را بزنيد .
 

ج - تور
مشکلات مهم ضربه ها ی نزديک تور عبارتند از :
در فاصله 3-2 متری تور قرار بگيريد .
با خم کردن زانو ها مرکز ثقل بدن را پائين بياوريد ، اين کار باعث ميشود که بازيکن با سرعت و قدرت به هر جهت حرکت کند .
هنگام والی جهت بريدن توپ با زاويه و احاطه بر زمين ، به سمت جلو حرکت کنيد .
هرچه به تور نزديکتر باشيد بهتر می توانيد جهت زدن والی بطور مورب حرکت کنيد وزاويه کمتری به حريف می دهيد .
هنگام ضربه به سمت تور قدم بر داريد .
بعد از زدن والی ، مسير توپ را دنبال کنيد .
بعد از اسمش به جلو حرکت کنيد ولی احتمال زدن لاب ( lob ) توسط حريف را نيز در نظر داشته باشيد .
هنگام بازيابی از پای مخالف جهت شروع حرکت استفاده کنيد .
هنگاميکه حريف در حال زدن ضربه است جهت آمادگی وعکس العمل بهتر از روش (split step ) استفاده کنيد .

 

4- تمرين حرکت

بيشتر بازيکنان بطور طبيعی مهارتهای حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به اين نکته بهتر است حرکت بوسيله ايجاد موقعيتها در تمرين ، آموزش داده شود وتمرينات بايد مشابه آنچه در زمين اتفاق می افتد ، باشد . تمرين برای سريعتر شدن شتاب وحرکت انفجاری در پيشبرد تنيس حرفه ای ضروری است . تمرينات بايد به همان نسبت موقعيتهای بازی در مسابقه طراحی گردند ( 15- 5 ثانيه حرکت وبدنبال آن 15 - 5 ثانيه بازيابی ).
 

 
 

تهيه و تنظيم :
 خانم  مژده اسدی
منبع:
Advanced Coaches
Manual

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.