In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 
معيارها و شاخص های ارزيابی بازيکنان

اغلب مربيان تحصيل کرده مي دانند که مهارتهای ذهنی در بازيکنهای نوجوان چه اهميتی دارد ، بخصوص هنگام مواجهه با تقاضای روانشناسانه ی هنگام مسابقه تنيس .
 سه مهارت اصلی عبارتند از :
1- برخورد مثبت با برد ، باخت و يادگيری.
2- قابليت فکر کردن فقط به چيزهای مثبت که به عملکردشان کمک می کند.
3- قابليت احساس ، عمل و واکنش نشان دادن همراه با بر خورد عاطفی مثبت.

مهارت اول از همه دراز مدت تر و وابسته به شخصيت افراد است. مربيان و همچنين پدر و مادرها نقش کليدی در کيفيت توسعه ی کلی شخصيت فرزندان دارند. در مهارتهای بعدی کيفيت رفتاری در زمين بخصوص در لحظات خالی بازی و مسابقه است .تجربه نشان ميدهد که مربيان بنحو پيگيرانه ای فرصت های طلائی ايجاد چنين مهارتهائی را از دست ميدهند. بيشتر مربيان تاکيد اصلی اشان مهارتهای تکنيکی است در حاليکه هر چهار مهارت (تکنيکی ، فيزيکی،تاکتيکی و روانی ) همديگر راتکميل می کنند .

راهکار های معمول عبارتند از :
1- هر وقت می توانيد به الگو های آنها اشاره کنيد ، مرتب به آنها ياد آوری کنيد بازی تنيس يعنی داشتن برخی مهارتهای تکنيکی ، فيزيکی و تاکتيکی ( آيا می توانيد به مهارتهای روانی اشاره نکنيد ؟) هرچه به مهارتها آگاه باشيد ، آنها بيشتر برای کسب کردنشان تمرکز خواهند کرد .اگر بتوانيد از آنها در حال بازی فيلمبرداری کرده و آن را با فيلم بازيکن مورد علاقه آنها مقايسه کنيد ، راه موثری است که بازيکن جوان متوجه تقاضا ی بازی تنيس شود .
2- از بازيکنها بخواهيد در برخی تمرينات به خودشان نمره داده وارزيابی کنند .از بازيکنها بخواهيد همديگر رانيز ارزيابی کنند .برای بازی يا تمرينات بعدی يک سطح بالاتری را برای هر يک انتخاب کنيد که هدف بازيکنها شود. البته اين هدف در مورد هر بازيکن وسطح او فرق خواهد داشت .اين کار نه تنها نوجوان را با امر هدف گذاری آشنا خواهد کرد ،بلکه آنها متوجه پيشرفت خود خواهند شد وهمچنين درمی يابند که بازيکن های ديگر در سطوحی بالاتر يا پائين تر از وی هم اهداف خود را دارند که به آن برسند .يک روحيه مخالف ميان برخی از نوجوان کمال گرايی افراطی يا عدم تحمل باخت يا هر دو می باشد .
3- آنها را تشويق به استفاده از هر توپ وبه هدر ندادن هيچ توپی کنيد .چنانچه باز هم افت کردند ، ازبازی پر کردن باک بنزين يعنی استراحت چند دقيقه ای استفاده کنيد تا آنهاباز احساس کنند بطور صد در صد می توانند به تلاش ادامه دهند .اينکه آنها بپذيرند که در حد صد درصد کار نمی کنند واينکه به آنها حق انتخاب استراحت دهيد ، می تواند يک راهکار کنترل کيفيت باشد .
4- توجه داشته باشيد که حدود سن 9 سال تمرکز مشکل است . شما بايد با دانستن چنين محدوديتی برنامه ريزی کنيد . از سوی ديگر در اين سن مهارتهای ذهنی و تکنيکی را بسرعت ياد می گيرند .به خاطر داشته باشيد که نوجوانان بسرعت هم می توانند عادتهای خوب وهم عادتهای بد را پيدا کنند .
تاکيد کنيد که به توپ نگاه کنند وبازيهائی طراحی کنيد که به توپ توجه کنند . چشمها در سطوح مختلف نا خود آگاه کارهای زيادی انجام می دهند.بدون اينکه شما وياآنها متوجه شويد. علائم رفتاری بدن يا نحوه یرفتار را در کلاس تعين کنيد .مثلا راست قامت راه بروند ، شانه ها رو عقب باشد ، سر راکت بالا باشد ( بخصوص بين دو پوئن بازی وبعد از اشتباهات ).اين رفتار ها مهم است که عادت نوجوان بشوند .علائم رفتاری سخن مثبت زا تعين کنيد . به آنها بياموزيد که بگويند ، من آماده برای پوئن بعدی هستم . اين جمله ساده قبل از پوئن بعدی يا اين که شما توپ بطرفشان بياندازيد ، به آنها می آموزد که لحظات بين رد وبدل شدن توپ جملات مثبت به زبان بياورند . به آنها کمک کنيد که به يک رفتار معين در لحظات خالی بازی دست يابند . مثلا می توانيد به آنها بگوئيد 20 ثانيه وقت دارند تا برای پوئن بعدی حاضر شوند وشما می خواهيد ببينيد آنها برای آماده شدن چه می کنند . بعد از معين شدن يک رفتار خاص ، بگذاريد آن مرتب تکرار شود . مثلا ما بين توپها يی که بطرف او می اندازيد يا وسط يک تمرين ديگر ناگهان بلند داد بزنيد،، آماده ،،و از آنها بخواهيد که رفتار خاص آمادگی خود را انجام دهند .
5- با اوليا بچه ها صحبت کنيد که بياموزند چون منبع با ارزشی در تمرينات روانی بچه ها هستند . به اوليا واکنش در مقابل باخت ،برد را بياموزيد که آموزشهای شما تنها مختص زمين تمرين نباشد و در خانه هم تکرار شود .بچه ها در اين سن به سرعت می آموزند اما مهارتهای منفی را نيز بسرعت می آموزند . بعنوان مربی شما بايد آن رفتاری را که انتظار داريد در مسابقات داشته باشند ، تصور کنيد .سپس بايد توجه کنيد که در رفتار مربی گری تان تفکر مثبت ، بر خورد و اداره اشتباهات علائم رفتاری بدن مثبت و سطوح کيفی تمرينات لحاظ شده باشد .اينکه فقط چيزی را به بچه ها بگوئيم کافی نيست زيرا آنها بسرعت فراموش می کنند . بايد اين مهارت ها رادر عمل وبه طرز فيزيکی تمرين کنند . چون تنها در صورتيکه در کلاس فرصت های عادت شده وجود داشته باشد که منحنی مهارت های آنها بطرز مثبت رشد خواهد داشت .
 

تکنيک / تاکتيک

ارزيابی

شرايط پيشرفت

روش ارتقاء

ضعيف متوسط خوب عالی دارد ندارد
هنگام زدن سرويس (اول - دوم)              
  اعتقاد              
  تعادل              
  بالا انداختن توپ (Toss)              
  زنجيره حرکت              
  استحکام و ثبات در ضربات              
  جهت              
  اسپين و قدرت ضربات              
  حمله (سرويس) ضعيف              
  سرو و والی              
  تنوع و تغيير              
  سرويس و حمله زميني              
  سرويس به راست و چپ زمين              
هنگام پاسخ سرويس (اول - دوم)              
  آمادگی              
  مقابله با سرويس قدرتی              
  مقابله با سرويس اسپين دار              
  مقابله حرکت سرو و والی حريف              
  مقابله با سرويس ضعيف              
  به جريان انداختن توپ              
  جواب سرويس به چپ و راست              
  جواب سرويس اول              
  جواب سرويس دوم              
  ضربه يا حمله به موقع              
  زمان ضربه              
در جريان بازی ( فورهند بک هند)              
  ثبات و استحکام              
  جاي گيري              
  عمق ضربه              
  تنوع و سرعت ضربه              
  استفاده از چرخش (اسپين) در ضربات              
  بهره گيری از ضربات ضعيف              
  حالت دويدن              
  توانايي حمله / دفاع              
  آهنگ و تغيير قدمها              
  ضربات سريع و داخلی              
  قدرت ضربه              
  جبران تحت فشار              
هنگام زدن توپ نزديک يا روی تور              
  ديدن موقعيت و فرصت              
  تعادل              
  جای گيری              
  موقعيت روی تور              
  والی و اسمش (تنوع) ضربات روی تور              
  واکنش سريع              
  حرکت درجای پا              
  دور کردن توپ              
  تماس              
هنگام مقابله با توپهای کوتاه روی تور              
  تنوع ضربات عبوری              
  توپ بلند (لاب دادن) دفاعی و حمله ای              
  زدن توپهای کوتاه روی تور              
  ضربه سريع              
  ضربه در حال دويدن              
  تلافی کردن حمله در جهت مخالف              
                 

فيزيکی

ارزيابی

شرايط پيشرفت

روش ارتقاء

ضعيف متوسط خوب عالی دارد ندارد
  سرعت              
  قابليت انعطاف              
  چابکی              
  واکنش              
  حرکت انفجاری              
  جبران              
  استقامت و قدرت              
  پايداری (هوازی/غير هوازی)              
  تلاش              
  تعادل              
  هماهنگی              
  حرکت پا              

روانشناسی

ارزيابی

شرايط پيشرفت

روش ارتقاء

ضعيف متوسط خوب عالی دارد ندارد
  تمرکز              
  تصميم به برتر بودن              
  روحيه رقابت              
  عکس العمل تحت فشار (کنترل هيجان)              
  لذت بردن از تنيس              
  تجسم برنامه و نقشه در زمين (اطمينان)              
  استفاده از تمام سعی و تلاش              
  توانايي يادگيری              
  فراست و زيرکی              
  شخصيت              
  حرکات عادی              
  گفتگو با خود              
  انگيزش              
  واکنش به محيط اطراف              
  رفتار همه جانبه              
  تمايل به تمرين              
  تمايل به حرفه ای بودن              

در مسابقه

ارزيابی

شرايط پيشرفت

روش ارتقاء

ضعيف متوسط خوب عالی دارد ندارد
  سبک بازی              
  برد ضربه              
  تدارک مسابقه (تکنيک/تاکتيک/فيزيکی)              
  برنامه مسابقه ، تغيير و سازگاری              
  پيش بينی / حرکت / انتخاب نوع ضربه              
  درک همه جانبه بازی              
  تاکتيک های دوگانه              
  الگوی مورد استفاده در بازی              
کاربرد تنوع
 
تهيه و تنظيم :
حسين شريفي

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.