فدرر
  فورهند در حالت حرکت به جلو ( توپ کوتاه ) - از نماي پشت